TEKEN AAN

Die Dortse Leerreels, R 90.00

Skrywer: Christiaan Jooste
Prys: R 90.00
Kode: 0972
Hierdie item is ongelukkig nie in voorraad nie.

Stuur enige verwante navrae hier:
Kontak Form
 
Vanjaar in 2018 herdenk ons as Gereformeerdes, na 400 jaar, die Sinodesitting van Dordrecht wat vanaf 3 November 1618 tot 29 Mei 1619 in Dordrecht in Nederland
plaasgevind het. Die Dordtse Leerreëls was van grondliggende betekenis vir die kerke van die Reformasie.
Die direkte aanleiding tot die opstel van die Dordtse Leerreëls was die beroeringe oor die invloed van afwykende
beskouinge i.v.m. die leer van die uitverkiesing – bekend as die Remonstrantse standpunt, of die Arminiaanse leer.
Hierdie Sinode het ook die Dordtse Kerkorde sy teenswoordige vorm gegee om as rigsnoer te geld vir Skriftuurlike gereformeerde kerkregering.
Deur die genade van die Here het hierdie Sinode ’n rol gespeel in die totstandkoming van die Nederlandse Statevertaling, wat van
onskatbare waarde vir die Nederlandse, maar ook die Suid-Afrikaanse gereformeerde kerke sou wees.
Die Sinode is behalwe deur 37 predikante, 19 ouderlinge en ’n aantal politieke verteenwoordigers, ook deur ’n aantal teoloë uit die buiteland bygewoon –
so byvoorbeeld uit Engeland, Duitsland en Switserland.
Na ’n heftige stryd en skerp woordewisselinge tussen die Remonstrante en Nie-Remonstrante, is die bekende Vyf Dordtse Leerreëls opgestel,
waarin die Arminiaanse dwaling verwerp en die Skriftuurlike standpunt oor die leer van die uitverkiesing en daarmee saam enkele samehangende waarhede uiteengesit is.
In ons tyd word Calvinisme volgens die Skrif, soos bely in die Dordtse Leerreëls, dikwels ter wille van ekumeniese bande heelwat afgewater.
Die Gereformeerde Gemeente Wonderboompoort begin vanjaar se herdenking van die Sinode van Dordrecht met die bekendstelling van die boek oor die Die Dordtse Leerreëls,
saamgestel uit die 34 preke wat ds. Christiaan Jooste vanaf 15 Maart 2015 tot 28 Februarie 2016 daaroor gelewer het.